ANBI

 

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Wie aan zoín instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting.
Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen.
Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieŽn en classicale vergaderingen).
Zij krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken.
In kader van de ANBI dient de Gemeente van Protestantse Kerk Meeden en de Diaconale Raad van de Protestantse Gemeente Meeden online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel, beleidsplan, en over jaarrekening en jaarverslag.
Deze gegevens zijn op deze website vermeld.

 

 

Protestantse gemeente Meeden

Onderstaande gegevens van de Protestantse Gemeente Meeden in het kader van ANBI-transparantie.

A.  Algemene gegevens

naam ANBI:

Protestantse Gemeente Meeden

RSIN / Fiscaal nummer:

002545780

Website adres:

www.protestantsegemeentemeeden.nl

E-mail:

scriba@protestantsegemeentemeeden.nl

Adres:

Kerkstraat 12

Postcode:

9651 AW

Plaats:

Meeden

Postadres:

Kerkstraat 12

Postcode:

9651 AW

Plaats:

Meeden

De Protestantse gemeente Meeden is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.
In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven ďeen gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten ď. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.
Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiŽn, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.
Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Meeden

 

Algemene gegevens Diaconie

Diaconie van de Protestantse Gemeente Meeden

RSIN / Fiscaal nummer:

nog niet ontvangen van de belastingdienst

Website adres:

www.protestantsegemeentemeeden.nl

E-mail:

diaconie@protestantsegemeentemeeden.nl

Adres:

Kerkstraat 12

Postcode:

9651 AW

Plaats:

Meeden

Postadres:

Kerkstraat 12

Postcode:

9651 AW

Plaats:

Meeden

 

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.
Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

B.  Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente.
In onze gemeente telt de kerkenraad op dit moment 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiŽle middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. 
Het college bestaat uit tenminste drie leden.
Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

 
Het College van diakenen telt minimaal 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiŽle middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C.  Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt.
Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiŽn.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan IsraŽl geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.  Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via onderstaande link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Het beleidsplan voor de Protestantse Gemeente Meeden vindt u hier.

E.  Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ĎGenerale regeling rechtspositie predikantení.
De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de Ď Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederlandí.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via onderstaande link:
Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente.
Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.
Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.
Zij waken over de financiŽle slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad, Over de vele activiteiten die in de gemeente plaatsvinden wordt regelmatig gepubliceerd in het kerkblad ďRondomĒ en op onze website (www.protestantsegemeentemeeden.nl / aktiviteiten)

G.  Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.
Zowel het plaatselijk diaconaal werk als het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuÔteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.
In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H.  Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het jaar 2016.
De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in 2015, zijnde het laatst afgesloten boekjaar.

Begroting

Rekening

2016

2015

Ontvangsten

 

 

Bijdragen en collecten

23000

24003

Baten onroerende zaken

4500

5589

Diverse opbrengsten

1200

1205

Rentebaten

100

32

totaal ontvangen

28800

30829

     

Uitgaven

Predikanten

9000

7961

Kosten erediensten

1100

654

Arbeidskosten

3000

2987

Quota

4700

4709

Beheer en administratie

2850

3364

lasten gebouwen

10000

14721

totaal uitgaven

30650

34396

     

Onttrekking uit de reserves

1850

3567

Verkorte staat van baten en lasten diakonie met toelichting.

Begroting

Rekening

2016

2015

 

 

 

Ontvangsten

500

133

     

Uitgaven

Diakonaal werk

500

480

Quota

300

315

Beheer en overige kosten

200

73

  1000 868
     

Onttrekking uit de reserves

500

735

 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.

Collecten voor de diakonie worden gehouden tijdens de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Meeden
Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.


Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van vergoedingen voor predikanten en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn alle overige uitgaven opgenomen.