Kinderkerk
 
Werkgroep eredienst
 
Liturgische schikkingen
 
Huiscatechese
 
Pastoraatsgroep

 

Kinderkerk

De kinderkerk heeft als doel om kinderen van 4 tot 12 jaar naast de eredienst, hun eigen dienst aan te bieden. De kinderen zitten, samen met de leiding, aan het begin van de dienst op de eerste bank. Na het doen van de mededelingen nodigt de ouderling van dienst de kinderen uit om de kleine paaskaars aan te steken en vervolgens gaan de kinderen met de kaars naar hun eigen ruimte in Eltheto. Daar horen de kinderen de verhalen die ook in de kerk worden voorgelezen uit de bijbel en gaan we in gesprek over het verhaal. Deze verhalen worden daarnaast aanschouwelijk gemaakt door het maken van een werkstuk of het spelen van een spel. De leiding maakt gebruik van: Kind Op Zondag, dat uitgegeven wordt door de NZV.(Nederlandse Zondagsschool Vereniging) Bij terugkomst in de kerk( Na het lied na de preek) verteld de leiding wat ze samen met de kinderen heeft gedaan en wordt er afgesloten met het zingen van een kinderlied. Deze komen voornamelijk uit de bundel Alles Wordt Nieuw.

Tijdens de Adventsperiode en de Veertigdagentijd zijn er speciale projecten waarin de kinderen samen met de gemeente op weg willen gaan naar resp. Kerst en Pasen. Tijdens deze projecten wordt geprobeerd om zoveel mogelijk met de dominee(s) samen te werken. Verder integreert de commissie liturgisch bloemschikken tijdens de projectperiode(s) hun schikkingen rond het thema van de kinderkerk.

De leiding bestaat momenteel uit moeders van basisschool kinderen, maar anderen zoals opa's, oma's, neven, nichten, ooms, tantes en tieners zijn ook van harte welkom om te komen helpen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annet de Haan.  

(terug)

Werkgroep eredienst

De werkgroep eredienst bestaat uit vier leden. Zij bereidt, in samenwerking met de predikant, bijzondere diensten voor, zoals bid- en dankdag, de paascyclus, gedachtenis moment op de laatste zondag van het kerkelijk jaar en de oudejaarsavonddienst.  

(terug)

Liturgische schikkingen

Op eigen initiatief zijn drie vrouwen in 1997 begonnen met het plaatsen van liturgische schikkingen in de eredienst. De schikkingen hebben betrekking op de inhoud en verhogen bij veel mensen de beleving  van de viering. 
(terug)

Huiscatechese

Eén van de activiteiten binnen de Protestantse Gemeente in Meeden is de zgn. huiscatechese, d.w.z.: Jongeren vanaf 12 tot plm. 16/17 jaar komen eens per twee weken thuis bij enkele volwassen kerkleden, de zgn. catecheseouders. We werken veelal met twee groepen, die afhankelijk zijn van aantal en leeftijd van de catechisanten. Het doel van de catechese is dat de kerk een steentje bijdraagt aan de ontwikkeling en groei van jonge mensen, in het bijzonder aan de geloofsontwikkeling. Jongeren zijn immers bezig met het zoeken naar een eigen identiteit, met de opbouw van hun eigen persoonlijkheid en een eigen normen- en waardenpatroon.

Bij waarden denken we m.n. aan verwondering, openheid voor het geheim van het leven en het bestaan van God, menswaardigheid en respectvol leven.

Het ligt dus voor de hand dat de levenswerkelijkheid en de levenservaring van jongeren in de te behandelen thema’s een belangrijke rol spelen.
 (terug)

Pastoraatsgroep

Pastoraat is ‘omzien naar elkaar’.
Pastoraat gebeurt waar mensen elkaar ontmoeten en tijd nemen voor elkaar, om naar elkaar te luisteren en samen naar antwoorden te zoeken op vragen die ons allemaal bezighouden.
Verdrietige en vreugdevolle gebeurtenissen in een mensenleven, iedereen kent ze en iedereen weet hoe belangrijk het is om ze met anderen te delen.
Een luisterend oor en inlevende belangstelling voor het (levens) verhaal van mensen kan veel voor iemand betekenen.

Aan de ene kant gebeurt dit vaak spontaan door gemeenteleden zelf en daarnaast is er het georganiseerde pastoraat.
Beide vormen zijn van vitaal belang voor onze kerkelijke gemeente.
De mensen die kenbaar hebben gemaakt graag bezoek te willen ontvangen hebben wij verdeeld over de vrijwilligers die werkzaam zijn binnen het pastoraat.

Natuurlijk kan iedereen een beroep blijven doen op het pastoraat.
U kunt hiervoor altijd contact opnemen met de contactpersoon, ook als u bezoek wilt ontvangen van de predikant.

De volgende mensen zijn momenteel werkzaam binnen het pastoraat:
 

Mevr. A. de Haan - Smid
Mevr. P. Dijkema- Haverdings: contactpersoon
Mevr. P. Drok- van der Kooi
Dhr. J. Huiting
Mevr. J. Rubingh
Dhr. W. Smid

Mevr. F. Huiting

Pastor T. Huizing

   (terug)